داوران

درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم محبوبه اژدری ( دانشگاه الزهرا(س) )

سرکار خانم ابوالحسنی ( پژوهشکده مطالعات وفناوری ریاست جمهوری )

سرکار خانم توسلی ( دانشگاه الزهراء (س) )

سرکار خانم تهمینه شاوردی ( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی )

سرکار خانم مهدی زاده ( دانشگاه الزهراء (س) )

جناب آقای test

جناب آقای حسین تدین ( پژوهشگاه وزارت ارشاد )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر