تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 1397/2/4 تا 1397/2/6
مهلت ارسال چکیده مقالات حداکثر  تا  1396/12/11
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات تا 1396/12/20
مهلت  ارسال اصل مقالات حداکثر تا  1397/1/20
پاسخ نهایی مقالات تا 1397/1/25